Historie 1946 – 1957

Geschiedenis van fanfare “Nij Libben” uit Koudum.  

Op de oprichtingsvergadering waren 22 aanwezigen.

De aangewezen voorzitter van de avond was de heer Uilke Hoekema.

Als naam werd gekozen de “Koudumer muziek vereniging Nij Libben”

Omdat de instrumenten van Looft de Heer nog hoge stemmingsinstrumenten waren werd besloten om in eerste instantie zoveel mogelijk de instrumenten van Richard Hol te gebruiken.

De nieuwe vereniging kon van start gaan met 29 leden.

Als bestuursleden werden gekozen.

Popke de Vlugt, Uilke Hoekema, Gerrit Klijnstra, Hijlke Roosjen en Douwe Romkes de Jong.

Passage uit de éérste notulen:

Nu worden de instrumenten verdeeld onder de 29 gegadigden, er wordt besloten zo mogelijk Woensdag aanstaande de repetities aan te vangen onder leiding van één van de leden terwijl inmiddels zo spoedig mogelijk pogingen zullen worden aangewend een directeur te bezetten.

 

Het lid wat de dirigeerstok ter hand nam was Uilke Hoekema

De notulen werden opgemaakt door Otte de Jager.

 ****

De éérste vakdirigent die werd aangetrokken was de uit IJlst afkomstige A (Bram) Feenstra.

In maart 1947 werd op twee avonden de eerste uitvoering gegeven. En op pinkstermaandag in dat jaar werd deelgenomen aan een Concours te Bolsward. “Hier is Londen” en de Ouverture “Banditenstreiche”van Frans van Supé. Het resultaat was een 2e prijs in de afdeling uitmuntendheid.

ter verduidelijking de notulist dreigde hier niet met opstappen maar wil een punt achter de discussie zetten. 

Sommigen in ons dorp meenden dat één vereniging met 2 totaal verschillende achtergronden geen of een moeilijk bestaan zou hebben. Maar de leden van de vereniging moesten en wilden bewijzen dat deze opvatting niet de juiste was. En kleine plooien die door  cultuurverschil  ontstonden werden door het bestuur gemakkelijk glad gestreken. Maar toen onverhoopt het concours resultaat tegen viel, ontstonden er naast kritiek op de jury ook onderlinge verwijten die al gauw in de richting van historische gebeurtenissen gingen wijzen. Gelukkig kon de vereniging  door tactisch manoeuvreren van het bestuur ook deze hobbel nemen. 

***

In datzelfde jaar deed men ook nog in Sloten mee aan een concours.

Hier was het resultaat een 1e prijs met lof van de jury en een medaille voor het hoogste aantal punten over het heleconcours.

Bij de nog jonge vereniging Nij Libben was de toon gezet, dit smaakte naar meer

1948

Een van de vermeldenswaardigheden in dat jaar was de aanschaf van een stel pauken welke volgen de notulen “een sleep geld kosten”

Over het deelnemen aan het concours te Koudum schrijft de notulist.

Mevrouw de Jager (de moeder van Otte) restaureerde het vaandel van voorheen “Richard Hol”

Nij Libben verzorgt een concert voor Radio Omroep Noord.

Piebe Bakker wordt dirigent van Nij Libben.

 

1949

Marswedstrijd in 1949 te Bolsward

Van voor naar achter  schreef ik er een aantal namen bij, wie helpt me aan de ontbrekende namen

  Namen genoemd van voor naar achter.

Willem Muizelaar , Klaas Hoekstra , Sipke Bakker , Hendrik v/d Molen , Jo Hoekstra , Pieter Schaper , 2? 3? 4?

  Popke de Vlugt , Appie Visser , Jacob Schaper , Otte de Jager , Pieter Ringma , 6? , 7? ,Klaas de Vries , Kloosterman? , 10?

    Piebe Bakker , 11? , Harmen Muizelaar , 12? , Wouter v/d Molen , 14? , 15? , 16? , 17? , Wessel Schaper , Ulfert Hoekema

 

Uit overlevering; Toen op een gegeven moment de fanfare de bocht om ging marcheerde de vaandeldrager Popke de Vlugt rechtdoor

concours

Gemeentesubsidie

Deze bijdrage van de gemeente bestaat nog steeds

De genoemde bedragen zijn natuurlijk met z’n tijd mee gegaan

1950

Door het vertrek van een groot aantal (vaak prima) leden blijkt dit een moeilijk jaar.

Het hoogtepunt in dat jaar is ongetwijfeld de medewerking bij het bezoek van H.M. de Koningin en Z.K.H. prins Bernhard aan ons dorp

Ook op financieel gebied zijn er grote zorgen.

Een lichtpuntje is dat een aantal leden hun militaire dienstplicht vervuld hebbende zich weer bij de vereniging aansluiten.

.

1951

De nieuwe stijl van Nij Libben blijkt “niet bij de pakken neerzitten” te zijn.

De weg naar omhoog is weer teruggevonden.

Met het door Gerard Boedijn gecomponeerde “Plechtige Ouverture”

En het spelen van een mars behaalde de vereniging op het concours te Bolsward een; 1eprijs

 

 

1951 vervolg

Het saxofoonkwartet (Otte de Jager, Jo Hoekstra, Wijtze Bakker en Piebe de Vlugt)van Nij Libben doet op een bijzondere wijze van zich spreken.

Op solistenconcoursen die zij bezoeken behalen ze 1e prijzen, veelal met lof van de jury. Tevens werkten zij mee aan concerten van eigen en andere verenigingen.

Nog een nieuw fenomeen was het succes van het jeugdcorps.

Met 30 leden en nog een wachtlijst van 15 aspirant-leden was dit voor Koudumer begrippen een ongekende weelde.

 

1.Eeuke Bandstra 2.Jelle R de Jong 3.Wietze Bakker 4.Jaap v/d Veer 5. Anne Pieters Schaper 6. Klaas Postma 7.Wabe Anne’s Schaper 8.Piebe Bakker 9.Hendrik Hoekema 10.Romke Roosjen 11.Kobus Finnema 12. Enne de Vries 13.Anne Wabe’s Schaper 14.Brugt Postma 15.Jan Koopstra 16.Rinke v/d Veen 17.Ulbe Willems Postma 18. Lolke Hoekema 19. Gosse Damstra 20.Klaas Germen’s Hoekstra 21. Auke v/d Sluis 22.Sjoerd Ypma 23.Pieter Pieter’s Schaper 24.Pieter Lyckle’s Hoekema 25 Lieuwe Terpstra.

1952

Het jeugdkorps behaalde in Rijs een 1e prijs met lof in de concertwedstrijd, in Gaast een 1e prijs in de marswedstrijd, en in Koudum een 1e prijs in de concertwedstrijd

Het saxofoonkwartet behaalde in respectievelijk Balk en Rijs twee maal een 1e prijs met lof in de Sup.Ere-Afd.

1953.

Voor de éérste keer in haar bestaan houd de fanfare een donateurconcert, voor de vele donateurs die het afgelopen jaar door een actie van Popke de Vlugt begunstiger van Nij Libben werden.

Verder is nog te vermelden dat Wessel Schaper een groep “Jongfolk” voor de vereniging interesseerde.

Met de Oosterse Suite werd in Makkum een 2e prijs behaald en in de mars en ere-wedstrijd behaalde Nij Libben 1e prijzen.

Voorste rij:  1 Jan Koopstra 2 Tjitte Venema 3 Sjoerd Ypma 4 Klaas G Hoekstra 5 Lolke Hoekema  6 Liuwe Terpstra

  Tussenrij: 7 Wijtse Bakker 8 ? v/d Meer  9 Jo Hoekstra 10 Jappie W Schaper 11 Jan A de Vries

  Achterrij; 12 Sipke Bakker  13 Jelle Visser

Dirigent Piebe Bakker

  Voorste rij; 1 Jan Koopstra. 2 Tjitte Venema 3 Sjoerd Ypma 4 Klaas G Hoekstra 5 Lolke Hoekema 6 Liuwe Terpstra 

  Tussenrij; 6 Wijtse Bakker 7 ? v/d Meer  8 Jo Hoekstra 9 Jappie W Schaper 10 Jan A de Vries 11 Hylke Roosjen.

  Achterrij; 11 Sipke Bakker  13 Jelle Visser 14 Otte de Jager 15 Sietze N de Vries??

  Staand; 16 Klaas Hoekstra 17 Jelle Boonstra 18Willem Muizelaar.

1953 vervolg

Nij Libben was in dit jaar aangesloten bij de Algemene Unie van Muziekverenigingen.

Genoemde organisaitie hield voor de éérste keer muziekexamens te Koudum van Nij Libben deden daar aan mee; Jelle R de jong, Lolke Hoekema, Auke v/d Sluis, Liuwe Terpstra, Tjitte Venema, Sjoerd Ypma, Johannes Postma en Klaas Postma. Voor examen D slaagde Piebe de Vlugt.

1954

Op 5 februari werd voor de NCRV radio een rechtstreekse radiouitzendng verzorgd.

Onderweg naar Hilversum éérst in de Lemmer “even een bakje”

Zittend; 1 Anne P Schaper 2 Otto de Jager 3  4 Jappie W Schaper 5 Sipke D de Jong 6 Ulfert Hoekema 7 Liuwe Terpstra

  Staand; 8 Hylke Roosjen  9 Ids Pries 10 Wessel Schaper 11 Jappie P Schaper??

Hieronder een foto die gemaakt werd na het eten te Hoevelaken

Op de onderstaande foto’s zit de fanfare op het teken van beginnen te wachten.

Op deze foto staan o.a. Klaas de vries – Sipke D de Jong – Klaas Postma – Jan N de Vries

-? v/d Meer – Wytze Bakker – Auke v/d Sluis –  Piebe de Vlugt.

Jan Koopstra -Tjitte Venema –  Sjoerd Ypma – Lolke Hoekema – Liuwe Terpstra

Johannes Postma – Jo Hoekstra – Jappie W Schaper – Hylke Roosjen.

Sipke Bakker – Jelle Visser – Otte de Jager – Ulbe W Postma

Klaas Hoekstra – Jelle Boonstra – Willem Muizelaar – Harmen Muizelaar.

 

voor;1 Piebe de Vlugt 2 Auke v/d Sluis 3 Wijtze Bakker

  2e rij”4 Jan N de Vries  5 Klaas Postma 6 Sipke D de Jong 7 Klaas de Vries 8 Wabe P Schaper  

  Anne P Schaper – Jappie P Schaper – -?- Jan v/d Veer – Wessel Schaper – Jelle R de Jong – Hendrik Hoekema – Ulfert Hoekema

 

 

uit overlevering; Toen Nij Libben aan de marswedstrijd deelnam, ieder in z’n “knappe pak” de zondagse hoed of pet op en de dirigent in een zwart pak.

Werd er uit het publiek geroepen “Kijk, kijk, een stelletje boeren met de dominee voorop.

1954 vervolg

1955

In 1955 nam Nij Libben o.a. deel aan een concours te Putten met het spelen van “Rhapsody in Brass” van Dean Goffin en de “Plechtige Ouverture” van Gerard Boedijn behaalden ze in de Sup Ere Afd. een dikke 1e prijs

In de erewedstrijd speelden ze “Simfonia” van Bach ook dit werd beloond met de éérste prijs.

Twee radioconcerten werden er verzorgd.

Voor de NCRV werd gespeeld Simfonia van Bach en de Barbier van Sevilla van Rossini.

Voor de VARA speelde men; Plechtige Ouverture van Boedijn en

***

In Koudum werd met een concert waaraan tevens “Euphonia” Wommels, “Marlûd” Nijega, “Haleluja” Makkum, “Harmonie” Sneek, “Oranje” Bolsward, en “de Liempf” Leeuwarden meewerkten, de nieuwe muziektent geopend.

 

De drumband in oprichting oefent onder leiding van Willem Muizelaar (theorie) en Jetze Roskam (exersitie) en onder leiding van Popke de Vlugt is er een commissie bezig geld in te zamelen voor de aanschaf van uniformen.

Op het promotie degradatie concours in Middenmeer speelden we “Blackfrairs” van Cundell en “Rhapsody in Brass” van Goffin. De derde plaats van alle deelnemers 57 punten boven het degradatieaantal was een uitstekend resultaat.

Verder is vermeldenswaardig de medewerking (op uitnodiging) aan de wereldtentoonstelling E55 te Rotterdam.

1956 – 1957

Voor de Hongaarse vluchtelingen die in Rijs verbleven verzorgden we een concert waar we veel lof mee oodsten.

Zeer bijzonder was de reactie toen we het Hongaarse volkslied speelden.

Op het 10 jarig jubileumconcert in aanwezigheid van B en W en de raadsleden. En als speciale gasten de oud-dirigenten Uilke Hoekema en Bram Feenstra en G Heeringa die tijdens ziekte van Piebe Bakker de dirigeerstok hanteerde presenteerde het lid van het “uniformcomitee” de heer Th de Vries de nieuwe drumband en de éérste 14 uniformen.

En dan heb je een echt uniform, je jubileert

Dus wordt het tijd om op de kiek te gaan.

Voor u poseren van boven naar beneden en van links naar rechts

Wiepke de Jong, Jac A Schaper, Jac P Schaper, Anne P Schaper, Jelle Visser, Wieger Hobma, Sipke Bakker, Theunis Muizelaar.

Piebe de Vlugt, Hinke Visser, Hendrik Hoekema, Harry Dijkstra, Johannes Postma, Jaap v/d Veer, Jotje Hoekstra, Lyckle Griek. Otte de Jager.

Liuwe Bakker, Tseard Postma, Jan A de Vries, Bokke  Ottema, Jan de Vries, Jan Nannes de VriesKlaas de Vries, Lolke Hoekema, Wabe Visser, Bauke Osinga, Jan W de Vries.

Jelle Boonstra, Harmen Muizelaar, Brucht Postma, Gatze Bakker, Gelke Broersma, Wabe A Schaper, Piebe Bakker, Piet N de Vries, Wessel Schaper, Ulfert Hoekema, Jan v/d Veer, Melis v/d Werf, Sipke R de Jong, Jetze Roskam

Sjoerd de Vries, Klaas G Hoekstra, Tjitte Folkertsma, Thijs Jaarsma, Jappie T de Vries, Karel de Jong, Anne W Schaper, Ulbe W Postma, Tjeerd N de Vries, Hette de Kroon, Willem Muizelaar.

***